Northern Book Centre
Publishers of Scholarly Reference Books & Booksellers
nbc View CartnbcLoginRegister
Home nbc About Us nbc Book Titles nbc Distributors nbc NBC Events nbc Publish with Us nbc FAQ nbc Contact us nbc Policy
Book Titles :
 
nbc
News and Announcement
1. Smt. Sheila Dikshit, CM releases the book "The Happy Marriage Mantra"
"The Happy Marriage Mantra" was released on 5th April 2010 at 5:00 PM at Delhi Secretariat by Smt. S.....Read More

2. JNU Authors Books Release Function
Three books were released by Prof. S.K. Sopory, Vice-Chancellor, JNU; Dr. Conrado Tostado, Cultural .....Read More

3. "Meri JAPAN Yatra" book release function
Tuesday, 22nd July, 2014 at 6:30 to 8:30 pm at Japan Foundation, New Delhi.....Read More

4. New Release "The Ultimate Quest"
A collective study of 24 Philosophies and Scriptures of world religions, Physics, Neuro-theology and.....Read More

5. New Release "The Silent Observer"
A treatise about the present socio-economic political scenario of the country. Written with an eye o.....Read More

6. New Delhi World Book Fair 2014, New Delhi
Welcome to our 'Stall No 21, Hall No 14' at Pragati Maidan, New Delhi during the "New Delhi World B.....Read More

Subscribe to Newsletter
Name :  
Email :    
     
Read Books Online
Click to read books online

 
Poetes de les Illes Balears  (Spanish)
Book ID NBC1287
ISBN No. 81-7211-297-1
Book Name Poetes de les Illes Balears (Spanish)
Book sub-title (Breu antologia del segle XX)
Author/s name/s : Jaspal Alka , Dhingra Anil
Publisher Name Northern Book Centre
Publishing Year 2010
Book Price (Printed) INR 0   
Book Price (Our Price) INR 0   
Book Size 22 x 14 cms


   Post Review
Book Summary

Ramon Bassa i Martín (Mallorca, 1949): Doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Catedràtic d'escola universitària. Director del Servei Lingüístic de la UIB (des d'octubre de 2003). Professor de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. Els seus treballs se centren en la didàctica de la llengua i la literatura, la literatura infantil i juvenil, i en textos escolars, temes dels quals ha publicat més de cinquanta llibres i nombrosos articles.

jke©u ckLlk b ekrhZu  ¼ekY;¨Zdk] 1949½% bYys ckysvkj fo'ofo|ky; ls f'k{kk foKku esa
MkWDVj( Ák/;kid] fo'ofo|ky; dsaæ( vDrwcj 2003 ls Hkk"kk laxBu ds funs'kd( Ák/;kid] f'k{kk Á.kkyh ,oa fo|ky; laxBu esa Á;qDr f'k{k.k ,oa eu¨oSKkfud i)fr laLFkku] bYys ckysvkj fo'ofo|ky;A  bUkds ys[k ewyRk%  Hkk"kk  ,oa lkfgR; dh f'k{k.k i)fr] cPPk¨a ds fy;s fy[ks x, lkfgR;] ,oa fo|ky;®a esa Á;®x fd;s tkus okys ys[k®a ij dsafær gSaA bu fo"k;¨a ij bUg¨aus 50 ls vf/kd iqLrdas rFkk dbZ ys[k fy[ks gSaA

Book Content

SUMARI

Presentació                                                                                                            

Miquel Costa i Llobera         El pi de Formentor.                                                
(1854-1922)                           
Als joves.                                                                               

Joan Alcover                          La balenguera.                                                        
(1854-1926)
                            La relíquia.                                                             
                                                Desolació.                                                              

Miquel dels Sants Oliver      Les cases senyorials.                                              
(1864-1902)                           

Gabriel Alomar                     Estrofa al vent.                                                       
(1874-1941)                           
La costa brava.                                                      

Maria Antònia Salvà            L’abella.                                                       &nb

 
 
 
New Arrivals
Perspectives on Microfinance, Entrepreneurship and Social Development
Perspectives on Microfinance, Entrepreneurship and Social Development
Price  :  INR 1000
Our Price :  INR 1000
Add to Cart
More.....
 
Selected Readings in Big Data Analytics and Auditing
Selected Readings in Big Data Analytics and Auditing
Price  :  INR 250
Our Price :  INR 250
Add to Cart
More.....
 
Dimensions of Development Policy and Governance
Dimensions of Development Policy and Governance
Price  :  INR 600
Our Price :  INR 600
Add to Cart
More.....
 
Ayurveda: A Traditional System of Medicine in India
Ayurveda: A Traditional System of Medicine in India
Price  :  INR 900
Our Price :  INR 820
Add to Cart
More.....
 
Automation and Digitization of University Libraries
Automation and Digitization of University Libraries
Price  :  INR 900
Our Price :  INR 810
Add to Cart
More.....
 
Critical Mass: Women Leadership in Rural Assam
Critical Mass: Women Leadership in Rural Assam
Price  :  INR 900
Our Price :  INR 810
Add to Cart
More.....
 
Quine's Philosophy
Quine's Philosophy
Price  :  INR 600
Our Price :  INR 600
Add to Cart
More.....
 
Activity Based Manual on Life Skills Training
Activity Based Manual on Life Skills Training
Price  :  INR 199
Our Price :  INR 179
Add to Cart
More.....
 
???? ??????  (Geeta Madhuri)
???? ?????? (Geeta Madhuri)
Price  :  INR 700
Our Price :  INR 630
Add to Cart
More.....
 
Korean Studies in India and South Asia
Korean Studies in India and South Asia
Price  :  INR 900
Our Price :  INR 810
Add to Cart
More.....
 
Society & Cancer
Society & Cancer
Price  :  INR 2100
Our Price :  INR 1900
Add to Cart
More.....
 
Acrobat Reader Download
nbc_pinterest  nbc_googleplus  nbc_linkedin  nbc_twitter  nbc_facebook
You Are Visitor No :  993922  
 
Copyright ©2003 northernbook.com : All Rights Reserved.